Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Aandeel RWZI effluent in grond- en oppervlaktewater Gemeten op basis van zoetstoffen en geneesmiddelen, in perspectief met gewasbeschermingsmiddelen 05-06-2018 PDF - 1 MB Download
Analyse waterbeschikbaarheid WON Naar aanleiding van de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is in dit rapport onderzocht wat de waterstromen zijn die door het gebied van de WON partners lopen en hoe dit water ingezet wordt voor de fysieke leefomgeving en voor menselijk gebruik. Hiermee is een zo feitelijk mogelijk overzicht gegeven van de zoetwaterbeschikbaarheid en van het zoetwatergebruik in de regio. 14-02-2022 PDF - 14 MB Download
Biologisch ontzouten: Puur natuur In dit rapport is de economische haalbaarheid van het gebruik van een helofytenfilter voor de verwerking van RO concentraat globaal onderzocht. 01-11-2013 PDF - 698 KB Download
Duurzaamheid in de waterketen Het project ‘Duurzaamheid in de Waterketen' heeft beoogt het begrip duurzaamheid meer concreet te maken met het oog op het waterbeheer in de regio 25-10-2011 PDF - 1 MB Download
Energieoptimum in de waterketen Identificeren van mogelijkheden voor reductie van energiegebruik en broeikasgasemissie en identificeren waar we als Noordelijke waterketenbedrijven op in kunnen zetten om de beoogde vermindering van energie gebruik en CO2 uitstoot te realiseren. 20-07-2011 PDF - 620 KB Download
Forward with wastewater, Bluetec In deze studie is een nieuw concept voor afvalwaterzuivering onderzocht: “Forward With Wastewater” (FWW) of Forward Osmose. In dit concept wordt ruw afvalwater direct gescheiden door middel van membraanfiltratie in schoon water en een kleine concentraatstroom. 11-01-2017 PDF - 2 MB Download
Gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam waterbeheer, inventarisatie initiatieven emissiereductie Inventarisatie van lopende initiatieven, gericht op reductie van Gewas Beschermings Middelen naar het watersysteem. 07-09-2019 PDF - 2 MB Download
H2O artikel, Biologische fingerprinting biedt inzicht in verwijdering van medicijnen en zoetstoffen in rwzi’s In dit artikel laten we zien dat met Next Generation Sequencing (NGS) verschillen tussen bacteriepopulaties aan het licht komen die mogelijk verschillen in verwijdering van geneesmiddelen en zoetstoffen kunnen verklaren in 7 RWZI's in Noord-Nederland. 28-05-2019 PDF - 542 KB Download
H2O artikel, Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties, wat bepaalt het verschil Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s. De resultaten werpen een nieuw licht op de verwijdering van microverontreinigingen in RWZI’s. 17-07-2017 PDF - 735 KB Download
Hergebruik RWZI-effluent Noord-Nederland Naar aanleiding van de droge zomers van 2018 en 2019 is in dit rapport onderzocht of, en zo ja hoe, het RWZI-effluent in Noord-Nederland wordt hergebruikt. Ook is gekeken naar welk kwalitatiefs effect we kunnen verwachten bij beregening uit oppervlaktewater, met daarin een deel RWZI-effluent. 15-09-2020 PDF - 4 MB Download