Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Medicijnresten in afvalwater regio Groningen Het vaststellen van de bijdrage van UMCG en Martini Ziekenhuis aan de geneesmiddelenvracht die aankomt bij RWZI Garmerwolde en inzicht krijgen in de effectiviteit van de verwijdering van geneesmiddelen bij de ziekenhuizen ten opzichte van maatregelen in het rioolsysteem (Gemeente Groningen) en bij de RWZI Garmerwolde 29-04-2014 PDF - 8 MB Download
Natuur geïntegreerde zuivering voor run-off water In dit project is, door middel van literatuuronderzoek, de potentie van natuur geïntegreerde zuiveringstechnieken in kaart gebracht voor de behandeling van run-off water in het algemeen, en voor de casus Assen-Zuid in het bijzonder. 20-05-2016 PDF - 1 MB Download
Organische microverontreinigingen in relatie tot een duurzaam waterkwaliteitsbeheer in de waterketen In dit rapport zijn stoffen en/of stofgroepen benoemd die problematisch zijn voor een ‘duurzame waterketen’ m.b.t. organische microverontreinigingen. Daarnaast is gekeken naar de kritische locaties/situaties vanuit het oogpunt van waterkwaliteit in Groningen, Friesland en Drenthe en zijn oplossingsrichtingen benoemd ten behoeve van een duurzaam waterkwaliteitsbeheer. 17-09-2015 PDF - 14 MB Download
Oriënterend onderzoek drainagewater kunstgrasvelden i.r.t. rubberkorrels Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een eerste indruk van de kwaliteit van drainagewater van kunstgrasvelden. De kwaliteit van drainagewater van een aantal kunstgrasvelden is vergeleken met run-off water van wegen. 29-05-2018 PDF - 591 KB Download
PCR bronopsporing; aanwezigheid van rioolwater in oppervlaktewateren Rapport over onderzoek naar de ontwikkeling van een DNA-methode (via PCR) om rioolwaterbesmettingen in oppervlaktewater op te kunnen sporen waarbij Arcobacter cryaerophilus is gebruikt als doelorganisme. 28-11-2022 PDF - 3 MB Download
Rioolvreemd water Dit onderzoek gaat over het opstellen van waterbalansen met als doel inzicht te krijgen in het aandeel rioolvreemd water per zuivering. Er zijn zes rioolwaterzuiveringen geanalyseerd, Delfzijl/Scheve Klap, Uithuizen/Uithuizermeeden en Feerwerd/Winsum. 19-01-2012 PDF - 2 MB Download
Sensortechnologie voor slim transport rioolwater In dit project is de potentie van sensortechnologie voor het actief sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit onderzocht. De gedachte is dat, in geval van hevige neerslag, het rioolwater zover wordt verdund met (schoon) regenwater, dat het via Real Time Control (RTC) kan worden geloosd op (ruim) oppervlaktewater zonder dat dit leidt tot waterkwaliteitsproblemen. 03-03-2017 PDF - 4 MB Download
Testen DNA Cyanotoxigenen kit in zwemwater Onderzoek naar een nieuwe DNA-methode voor het bepalen van toxines van cyanobacteriën in zwemwater 11-03-2020 PDF - 511 KB Download
Veenoxidatie, invloed op kwetsbaarheid drinkwaterwinningen en vuilemissie naar grondwater Op basis van bekende gegevens is een beeld gevormd of het verdwijnen van veen als gevolg van veenoxidatie een bedreiging in grondwaterbeschermingsgebieden vormt, bij het tegenhouden van OMV’s naar het diepere grondwater. 18-02-2021 PDF - 6 MB Download
Vergaande P-verwijdering uit rwzi’s; deskstudie In deze deskstudie is gezocht naar mogelijkheden om opgelost organisch gebonden fosfor (DOP) te verwijderen en daarmee het totaal-P gehalte te verlagen. 17-05-2022 PDF - 7 MB Download