Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
PCR bronopsporing; aanwezigheid van rioolwater in oppervlaktewateren Rapport over onderzoek naar de ontwikkeling van een DNA-methode (via PCR) om rioolwaterbesmettingen in oppervlaktewater op te kunnen sporen waarbij Arcobacter cryaerophilus is gebruikt als doelorganisme. 28-11-2022 PDF - 3 MB Download
Oriënterend onderzoek drainagewater kunstgrasvelden i.r.t. rubberkorrels Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een eerste indruk van de kwaliteit van drainagewater van kunstgrasvelden. De kwaliteit van drainagewater van een aantal kunstgrasvelden is vergeleken met run-off water van wegen. 29-05-2018 PDF - 591 KB Download
Organische microverontreinigingen in relatie tot een duurzaam waterkwaliteitsbeheer in de waterketen In dit rapport zijn stoffen en/of stofgroepen benoemd die problematisch zijn voor een ‘duurzame waterketen’ m.b.t. organische microverontreinigingen. Daarnaast is gekeken naar de kritische locaties/situaties vanuit het oogpunt van waterkwaliteit in Groningen, Friesland en Drenthe en zijn oplossingsrichtingen benoemd ten behoeve van een duurzaam waterkwaliteitsbeheer. 17-09-2015 PDF - 14 MB Download
Natuur geïntegreerde zuivering voor run-off water In dit project is, door middel van literatuuronderzoek, de potentie van natuur geïntegreerde zuiveringstechnieken in kaart gebracht voor de behandeling van run-off water in het algemeen, en voor de casus Assen-Zuid in het bijzonder. 20-05-2016 PDF - 1 MB Download
Medicijnresten in afvalwater regio Groningen Het vaststellen van de bijdrage van UMCG en Martini Ziekenhuis aan de geneesmiddelenvracht die aankomt bij RWZI Garmerwolde en inzicht krijgen in de effectiviteit van de verwijdering van geneesmiddelen bij de ziekenhuizen ten opzichte van maatregelen in het rioolsysteem (Gemeente Groningen) en bij de RWZI Garmerwolde 29-04-2014 PDF - 8 MB Download
Hergebruik RWZI-effluent Noord-Nederland Naar aanleiding van de droge zomers van 2018 en 2019 is in dit rapport onderzocht of, en zo ja hoe, het RWZI-effluent in Noord-Nederland wordt hergebruikt. Ook is gekeken naar welk kwalitatiefs effect we kunnen verwachten bij beregening uit oppervlaktewater, met daarin een deel RWZI-effluent. 15-09-2020 PDF - 4 MB Download
H2O artikel, Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties, wat bepaalt het verschil Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s. De resultaten werpen een nieuw licht op de verwijdering van microverontreinigingen in RWZI’s. 17-07-2017 PDF - 735 KB Download
H2O artikel, Biologische fingerprinting biedt inzicht in verwijdering van medicijnen en zoetstoffen in rwzi’s In dit artikel laten we zien dat met Next Generation Sequencing (NGS) verschillen tussen bacteriepopulaties aan het licht komen die mogelijk verschillen in verwijdering van geneesmiddelen en zoetstoffen kunnen verklaren in 7 RWZI's in Noord-Nederland. 28-05-2019 PDF - 542 KB Download
Gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam waterbeheer, inventarisatie initiatieven emissiereductie Inventarisatie van lopende initiatieven, gericht op reductie van Gewas Beschermings Middelen naar het watersysteem. 07-09-2019 PDF - 2 MB Download
Forward with wastewater, Bluetec In deze studie is een nieuw concept voor afvalwaterzuivering onderzocht: “Forward With Wastewater” (FWW) of Forward Osmose. In dit concept wordt ruw afvalwater direct gescheiden door middel van membraanfiltratie in schoon water en een kleine concentraatstroom. 11-01-2017 PDF - 2 MB Download