Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Waterzuivering met natuur potenties in Groningen en Drenthe Dit project beoogt de potentie en mogelijkheden van (semi-) natuurlijke systemen voor waterzuivering in Noord Nederland in kaart te brengen. 24-03-2011 PDF - 3 MB Download
Voorkomen van verdovende middelen in Noord-Nederland Resultaten en conclusies van een verkennende meetcampagne om de invloed van verdovende middelen op het oppervlaktewater en het grondwater in Noord-Nederland te kunnen duiden. 25-07-2022 PDF - 883 KB Download
Veterinaire geneesmiddelen in grond- en oppervlaktewater Oriënterende meetcampagnes naar de aanwezigheid van diergeneesmiddelen in oppervlaktewater en grondwater in Groningen, Friesland en Drenthe. 10-02-2021 PDF - 1 MB Download
Verwijdering van organische microverontreinigingen uit RWZI-effluent Waterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn niet ontworpen op de verwijdering van organische microverontreinigingen (OMV) zoals medicijnen. Dit leidt ertoe dat deze verontreinigingen ook in het oppervlaktewater terecht komen en zo in de waterkringloop. Het is voor waterkwaliteitsbeheerders gewenst om een actueel overzicht te hebben van de technische mogelijkheden voor de verwijdering van deze stoffen. In dit rapport is er gekeken naar technieken die OMV's verwijderen uit het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties. 23-02-2016 PDF - 2 MB Download
Verlaging hardheid drinkwater voor kostenbesparing in de waterketen Onderzoek om in te schatten of een verlaging van de hardheid van het drinkwater tot de kwalificatie ‘zacht water’ tot kostenbesparing kan leiden in de Noordelijke waterketen. 06-03-2015 PDF - 722 KB Download
Vergaande P-verwijdering uit rwzi’s; deskstudie In deze deskstudie is gezocht naar mogelijkheden om opgelost organisch gebonden fosfor (DOP) te verwijderen en daarmee het totaal-P gehalte te verlagen. 17-05-2022 PDF - 7 MB Download
Veenoxidatie, invloed op kwetsbaarheid drinkwaterwinningen en vuilemissie naar grondwater Op basis van bekende gegevens is een beeld gevormd of het verdwijnen van veen als gevolg van veenoxidatie een bedreiging in grondwaterbeschermingsgebieden vormt, bij het tegenhouden van OMV’s naar het diepere grondwater. 18-02-2021 PDF - 6 MB Download
Testen DNA Cyanotoxigenen kit in zwemwater Onderzoek naar een nieuwe DNA-methode voor het bepalen van toxines van cyanobacteriën in zwemwater 11-03-2020 PDF - 511 KB Download
Sensortechnologie voor slim transport rioolwater In dit project is de potentie van sensortechnologie voor het actief sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit onderzocht. De gedachte is dat, in geval van hevige neerslag, het rioolwater zover wordt verdund met (schoon) regenwater, dat het via Real Time Control (RTC) kan worden geloosd op (ruim) oppervlaktewater zonder dat dit leidt tot waterkwaliteitsproblemen. 03-03-2017 PDF - 4 MB Download
Rioolvreemd water Dit onderzoek gaat over het opstellen van waterbalansen met als doel inzicht te krijgen in het aandeel rioolvreemd water per zuivering. Er zijn zes rioolwaterzuiveringen geanalyseerd, Delfzijl/Scheve Klap, Uithuizen/Uithuizermeeden en Feerwerd/Winsum. 19-01-2012 PDF - 2 MB Download