Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Waterzuivering met natuur potenties in Groningen en Drenthe Dit project beoogt de potentie en mogelijkheden van (semi-) natuurlijke systemen voor waterzuivering in Noord Nederland in kaart te brengen. 24-03-2011 PDF - 3 MB Download
Energieoptimum in de waterketen Identificeren van mogelijkheden voor reductie van energiegebruik en broeikasgasemissie en identificeren waar we als Noordelijke waterketenbedrijven op in kunnen zetten om de beoogde vermindering van energie gebruik en CO2 uitstoot te realiseren. 20-07-2011 PDF - 620 KB Download
Duurzaamheid in de waterketen Het project ‘Duurzaamheid in de Waterketen' heeft beoogt het begrip duurzaamheid meer concreet te maken met het oog op het waterbeheer in de regio 25-10-2011 PDF - 1 MB Download
Rioolvreemd water Dit onderzoek gaat over het opstellen van waterbalansen met als doel inzicht te krijgen in het aandeel rioolvreemd water per zuivering. Er zijn zes rioolwaterzuiveringen geanalyseerd, Delfzijl/Scheve Klap, Uithuizen/Uithuizermeeden en Feerwerd/Winsum. 19-01-2012 PDF - 2 MB Download
Biologisch ontzouten: Puur natuur In dit rapport is de economische haalbaarheid van het gebruik van een helofytenfilter voor de verwerking van RO concentraat globaal onderzocht. 01-11-2013 PDF - 698 KB Download
Medicijnresten in afvalwater regio Groningen Het vaststellen van de bijdrage van UMCG en Martini Ziekenhuis aan de geneesmiddelenvracht die aankomt bij RWZI Garmerwolde en inzicht krijgen in de effectiviteit van de verwijdering van geneesmiddelen bij de ziekenhuizen ten opzichte van maatregelen in het rioolsysteem (Gemeente Groningen) en bij de RWZI Garmerwolde 29-04-2014 PDF - 8 MB Download
Verlaging hardheid drinkwater voor kostenbesparing in de waterketen Onderzoek om in te schatten of een verlaging van de hardheid van het drinkwater tot de kwalificatie ‘zacht water’ tot kostenbesparing kan leiden in de Noordelijke waterketen. 06-03-2015 PDF - 722 KB Download
Organische microverontreinigingen in relatie tot een duurzaam waterkwaliteitsbeheer in de waterketen In dit rapport zijn stoffen en/of stofgroepen benoemd die problematisch zijn voor een ‘duurzame waterketen’ m.b.t. organische microverontreinigingen. Daarnaast is gekeken naar de kritische locaties/situaties vanuit het oogpunt van waterkwaliteit in Groningen, Friesland en Drenthe en zijn oplossingsrichtingen benoemd ten behoeve van een duurzaam waterkwaliteitsbeheer. 17-09-2015 PDF - 14 MB Download
Verwijdering van organische microverontreinigingen uit RWZI-effluent Waterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn niet ontworpen op de verwijdering van organische microverontreinigingen (OMV) zoals medicijnen. Dit leidt ertoe dat deze verontreinigingen ook in het oppervlaktewater terecht komen en zo in de waterkringloop. Het is voor waterkwaliteitsbeheerders gewenst om een actueel overzicht te hebben van de technische mogelijkheden voor de verwijdering van deze stoffen. In dit rapport is er gekeken naar technieken die OMV's verwijderen uit het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties. 23-02-2016 PDF - 2 MB Download
Natuur geïntegreerde zuivering voor run-off water In dit project is, door middel van literatuuronderzoek, de potentie van natuur geïntegreerde zuiveringstechnieken in kaart gebracht voor de behandeling van run-off water in het algemeen, en voor de casus Assen-Zuid in het bijzonder. 20-05-2016 PDF - 1 MB Download