Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
Veenoxidatie, invloed op kwetsbaarheid drinkwaterwinningen en vuilemissie naar grondwater Op basis van bekende gegevens is een beeld gevormd of het verdwijnen van veen als gevolg van veenoxidatie een bedreiging in grondwaterbeschermingsgebieden vormt, bij het tegenhouden van OMV’s naar het diepere grondwater. 18-02-2021 PDF - 6 MB Download
Analyse waterbeschikbaarheid WON Naar aanleiding van de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is in dit rapport onderzocht wat de waterstromen zijn die door het gebied van de WON partners lopen en hoe dit water ingezet wordt voor de fysieke leefomgeving en voor menselijk gebruik. Hiermee is een zo feitelijk mogelijk overzicht gegeven van de zoetwaterbeschikbaarheid en van het zoetwatergebruik in de regio. 14-02-2022 PDF - 14 MB Download
Vergaande P-verwijdering uit rwzi’s; deskstudie In deze deskstudie is gezocht naar mogelijkheden om opgelost organisch gebonden fosfor (DOP) te verwijderen en daarmee het totaal-P gehalte te verlagen. 17-05-2022 PDF - 7 MB Download
Voorkomen van verdovende middelen in Noord-Nederland Resultaten en conclusies van een verkennende meetcampagne om de invloed van verdovende middelen op het oppervlaktewater en het grondwater in Noord-Nederland te kunnen duiden. 25-07-2022 PDF - 883 KB Download
PCR bronopsporing; aanwezigheid van rioolwater in oppervlaktewateren Rapport over onderzoek naar de ontwikkeling van een DNA-methode (via PCR) om rioolwaterbesmettingen in oppervlaktewater op te kunnen sporen waarbij Arcobacter cryaerophilus is gebruikt als doelorganisme. 28-11-2022 PDF - 3 MB Download