Overzicht rapporten

Naam rapport Omschrijving Datum Bestand  
PCR bronopsporing; aanwezigheid van rioolwater in oppervlaktewateren Rapport over onderzoek naar de ontwikkeling van een DNA-methode (via PCR) om rioolwaterbesmettingen in oppervlaktewater op te kunnen sporen waarbij Arcobacter cryaerophilus is gebruikt als doelorganisme. 28-11-2022 PDF - 3 MB Download
Voorkomen van verdovende middelen in Noord-Nederland Resultaten en conclusies van een verkennende meetcampagne om de invloed van verdovende middelen op het oppervlaktewater en het grondwater in Noord-Nederland te kunnen duiden. 25-07-2022 PDF - 883 KB Download
Vergaande P-verwijdering uit rwzi’s; deskstudie In deze deskstudie is gezocht naar mogelijkheden om opgelost organisch gebonden fosfor (DOP) te verwijderen en daarmee het totaal-P gehalte te verlagen. 17-05-2022 PDF - 7 MB Download
Analyse waterbeschikbaarheid WON Naar aanleiding van de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is in dit rapport onderzocht wat de waterstromen zijn die door het gebied van de WON partners lopen en hoe dit water ingezet wordt voor de fysieke leefomgeving en voor menselijk gebruik. Hiermee is een zo feitelijk mogelijk overzicht gegeven van de zoetwaterbeschikbaarheid en van het zoetwatergebruik in de regio. 14-02-2022 PDF - 14 MB Download
Veenoxidatie, invloed op kwetsbaarheid drinkwaterwinningen en vuilemissie naar grondwater Op basis van bekende gegevens is een beeld gevormd of het verdwijnen van veen als gevolg van veenoxidatie een bedreiging in grondwaterbeschermingsgebieden vormt, bij het tegenhouden van OMV’s naar het diepere grondwater. 18-02-2021 PDF - 6 MB Download
Veterinaire geneesmiddelen in grond- en oppervlaktewater Oriënterende meetcampagnes naar de aanwezigheid van diergeneesmiddelen in oppervlaktewater en grondwater in Groningen, Friesland en Drenthe. 10-02-2021 PDF - 1 MB Download
Hergebruik RWZI-effluent Noord-Nederland Naar aanleiding van de droge zomers van 2018 en 2019 is in dit rapport onderzocht of, en zo ja hoe, het RWZI-effluent in Noord-Nederland wordt hergebruikt. Ook is gekeken naar welk kwalitatiefs effect we kunnen verwachten bij beregening uit oppervlaktewater, met daarin een deel RWZI-effluent. 15-09-2020 PDF - 4 MB Download
Testen DNA Cyanotoxigenen kit in zwemwater Onderzoek naar een nieuwe DNA-methode voor het bepalen van toxines van cyanobacteriën in zwemwater 11-03-2020 PDF - 511 KB Download
Gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam waterbeheer, inventarisatie initiatieven emissiereductie Inventarisatie van lopende initiatieven, gericht op reductie van Gewas Beschermings Middelen naar het watersysteem. 07-09-2019 PDF - 2 MB Download
H2O artikel, Biologische fingerprinting biedt inzicht in verwijdering van medicijnen en zoetstoffen in rwzi’s In dit artikel laten we zien dat met Next Generation Sequencing (NGS) verschillen tussen bacteriepopulaties aan het licht komen die mogelijk verschillen in verwijdering van geneesmiddelen en zoetstoffen kunnen verklaren in 7 RWZI's in Noord-Nederland. 28-05-2019 PDF - 542 KB Download